1. Sākums
  2. Paziņojumi
  3. Pagarināts Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņš
Pagarināts Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas publiskās apspriešanas termiņš

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2021. gada 28. maija lēmumu „Par Turaidas skolas lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, mainot Teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus” (protokols Nr.5.,4.§), izstrādātā lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojuma risinājums paredz grozīt Krimuldas novada teritorijas plānojumu no 2016. gada, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojumā mainīt funkcionālo zonējumu no Lauksaimniecības teritorijas (L) un Mežu teritorijas (M) uz Publiskās apbūves teritoriju (P), Dabas un apstādījumu teritoriju (DA) un transporta infrastruktūras (TR) teritoriju, saglabājot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8068 006 0038, 8068 006 0040, 8068 006 0035, 80680060031 līdzšinējo Lauksaimniecības teritorijas (L) funkcionālo zonējumu” tādejādi nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību

Publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 8. jūnija līdz 2021. gada 12. jūlijam (ieskaitot).

Lokālplānojuma  publiskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2021. gada 28. jūnijā plkst. 17.30 videokonferenču platformā ZOOM. 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu papīra formātā un elektroniski var iepazīties:

  • Krimuldas Novada Būvvaldē – Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;
  • Krimuldas novada Domē, Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;
  • pašvaldības tīmekļa vietnē krimulda.lv sadaļā: sabiedrības līdzdalība/publiskās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, vai caur saiti https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18524.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt:

  • sūtot uz e-pastu pasts@krimulda.lv, parakstītu ar elektronisko parakstu;
  • Krimuldas novada Būvvaldē – Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, darba dienās pašvaldības darba laikā;
  • Krimuldas novada Domē, Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla Latvija.lv kontu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Ilzi Urtāni, e-pasts: ilze.urtane@krimulda.lv, tālr. 25140631. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”.

Citi jaunumi Sabiedrības līdzdalība

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs