1. Sākums
  2. Izsoles un īpašuma noma
  3. Rakstiska cirsmas izsole ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumam “Mežs pie Palejām”
Rakstiska cirsmas izsole ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumam “Mežs pie Palejām”

Krimuldas novada dome rīko vienas cirsmas nekustamajā īpašumā “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 8068 007 0482, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Cirsmas platība 4,19 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sākumcena) bez PVN  29 330 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR.

Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontaktinformāciju un atzīmi “Cirsmas nekustamajā īpašumā “Mežs pie Palejām”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, rakstiskā izsole. Neatvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020.gada 3.augusta plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.

Nodrošinājuma summa 2 933 EUR jāiemaksā Krimuldas novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, reģistrācijas Nr.90000068799, līdz pieteikuma iesniegšanai.

Piedāvājumi tiks atvērti 2020.gada 4.augustā plkst.14.30 Krimuldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Piedāvātā augstākā summa par nosolītajām cirsmām jāsamaksā vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domē  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

Par cirsmas apskati dabā zvanīt izpilddirektora vietniekam, tālr. 29473025.

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs