1. Sākums
 2. Trauksmes celšana
Trauksmes celšana

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums. Tas stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.

Kārtību, kādā Krimuldas novada pašvaldībā var iesniegt un tiek izskatīti trauksmes cēlēju ziņojumi, nosaka Krimuldas novada domes 2020. gada 31. janvāra “Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Krimuldas novada pašvaldībā”.  

Kur vērsties par trauksmes celšanas jautājumiem?

Krimuldas novada pašvaldībā atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos:

 • Juridiskās nodaļas vadītāja Agita Kandavniece;
 • Izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis;
 • Attīstības nodaļas Komunikācijas projektu vadītāja Madara Liepiņa.

Atbildīgā persona:

 • vērtē saņemto trauksmes cēlēju ziņojumu pirmšķietamu atbilstību trauksmes celšanas pazīmēm;
 • nodrošina ziņojumu pseidonimizāciju;
 • ved trauksmes cēlēju ziņojumu reģistru un organizē to apriti;
 • informē trauksmes cēlēju par ziņojuma izskatīšanas gaitu;
 • konsultē par trauksmes celšanas sistēmu Krimuldas novada pašvaldībā.  

Kas ir trauksmes cēlējs? 

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus institūcijā, kurā noticis pārkāpums, vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Par kādiem pārkāpumiem var celt trauksmi?

Likums nosaka, ka trauksmi var īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu;
 • korupciju;
 • krāpšanu;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
 • sabiedrības veselības, būvniecības, vides, pārtikas, darba drošības, sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 • cilvēktiesību pārkāpumu;
 • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 • konkurences tiesību pārkāpumu.

Kas nav uzskatāms par trauksmes celšanu?

 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • juridiskas personas iesniegts trauksmes celšanas ziņojums.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot ziņojumu. Ziņojumu var iesniegt arī iesnieguma formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Kur iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlējs ziņojumu var iesniegt šādos veidos, attiecīgi norādot, ka sūtījums ir trauksmes cēlēja ziņojums:

 • ievietojot to Krimuldas novada domes telpās, Parka ielā 1, Raganā, speciāli šādiem ziņojumiem izvietotā pastkastē;
 • nosūtot to uz īpaši trauksmes ziņojumu saņemšanai izveidotu e-pasta adresi trauksme@krimula.lv;
 • ziņojot mutiski atbildīgajai personai.

Visi šādi iesniegtie ziņojumi nonāk pie Krimuldas novada pašvaldības atbildīgās personas trauksmes celšanas jautājumos.

Kā aizsargā trauksmes cēlējus?

Personām, kuras cēlušas trauksmi Trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā, kā arī viņu radiniekiem, likums paredz pienācīgu aizsardzību, tostarp identitātes aizsardzību, aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītām nelabvēlīgām sekām, valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, atbrīvošanu no juridiskās atbildības par trauksmes celšanu, kā arī citas aizsardzības garantijas.  

 

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs