1. Sākums
  2. Projekti
  3. Uzsākts  projekts “Grants ceļu pārbūve Krimuldas novadā”
Uzsākts  projekts “Grants ceļu pārbūve Krimuldas novadā”

Krimuldas novadā tiek uzsākta ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Grants ceļu pārbūve Krimuldas novadā”, projekta Nr. 19-04-A00702-000048 realizācija. Projektā atbilstoši nosacījumiem tiek veikta pašvaldības grants ceļu pārbūve, kuri apstiprināti Krimuldas novada attīstības programmā 2015.–2021. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Grants ceļu pārbūves mērķis ir uzlabot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Krimuldas pagastā projekta ietvaros tiks pārbūvēti sekojoši autoceļu posmi:

  • Dārza iela- Kapūnas (kods K-49) 1,49 km garumā;
  • Ērgļi-Mālkalni-Melandri (kods K-44) 1,28 km garumā;
  • Čārpas-Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods K-04) 2,52 km garumā;
  • Ilgas-Birznieki-Turaida (kods K-35) 3,67 km garumā.

 

Lēdurgas pagastā projekta ievaros tiks pārbūvēti sekojoši ceļa posmi:

  • Kuguļi-Induļi (kods L-37) 1,22 km garumā;
  • Jugla-Mežapiņi (kods L-14) 0,8 km garumā;
  • Vanagi-Līves (kods L-24) 0,85 km garumā;
  • Zaltes-Aģes ezers (kods L-22) 0,45 km garumā.

 

 

No pārbūvei plānotajiem astoņiem ceļa posmiem 2020. gada janvārī darbi uzsākti Lēdurgas pagasta ceļu posmā Kuguļi-Induļi (kods L-37). Pārejos septiņos ceļu posmos darbus plānots uzsākt 2020. gadā, veicot ceļu pārbūvi pakāpeniski.

 

Ņemot vēra, ka notiks ceļu pārbūves darbi, Krimuldas novada dome lūdz iedzīvotājus un lauksaimniekus pārvietoties pa ceļiem ar apdomu, nebojājot ceļa nomales un neizbērt akmeņu kaudzes tikko iztīrītajos grāvjos. Būsim saudzīgi pret attīstīto infrastruktūru!

 

Īstenojot projektu tiks nodrošināta autoceļa nestspēja, veikta ceļa seguma izbūve ar virsmas pārklājumu un jaunu grants šķembu maisījumu, sakārtota ūdens novadīšanas sistēma (caurteku, grāvju izbūve un tīrīšana), izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem, uzstādītas un atjaunotas ceļazīmes un robežzīmes. Projekta ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta droša satiksme, veicināta apdzīvotības saglabāšana un uzlaboti saimniekošanas apstākļi Krimuldas un Lēdurgas pagastos strādājošajiem lauksaimniecības uzņēmumiem.

 

Pārbūvējamie ceļa posmi tika izvēlēti balstoties uz apstiprinātajiem pašvaldības autoceļu atlases kritērijiem un pagastu lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes uzņēmumu apspriedes rezultātiem (2015. un 2017.gadā), kur vietējie uzņēmēji izvirzīja pašvaldības autoceļa posmus, kurus nepieciešams pārbūvēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu ietvaros.

 

 

Būvdarbus ceļu posmos Dārza iela- Kapūnas (kods K-49), Ērgļi–Mālkalni–Melandri (kods K-44), Čārpas–Ziemeļu kapi-Dzirnavas (kods K-04), Vanagi–Līves (kods L-24) veiks būvuzņēmējs Pilnsabiedrība “VT KUUM”.

Būvdarbus ceļu posmos – Ilgas–Birznieki–Turaida (kods K-35), Kuguļi–Induļi (kods L-37) veic būvuzņēmējs SIA “Vianova” .

Būvdarbus ceļu posmos – Jugla–Mežapiņi (kods L-14), Zaltes–Aģes ezers (kods L-22) veiks būvuzņēmējs SIA “Limbažu ceļi”.

 

Būvuzraudzību Krimuldas pagasta ceļiem nodrošinās SIA “IngWay”, Lēdurgas pagasta ceļiem SIA “Semita”, tehnisko dokumentāciju izstrādāja un autoruzraudzības darbus veiks SIA “PROJEKTS EAE”.

 

Kopējās projekta kopējās izmaksas ir 1 233 834,48 EUR (ar PVN). Attiecināmās izmaksas ir 1 077 777,79 EUR, tai skatā publiskais finansējums 970 000,00 EUR un Krimuldas novada domes līdzfinansējums – 107 777,79 EUR.

 

 

 

Informācija sagatavoja:

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

tālr: 25549748

e-pasts: attistiba@krimulda.lv

 

 

 

 

Citi jaunumi Pašvaldība

Pajautā domei!

Uzdod savu jautājumu Krimuldas Novada domei

Kalendārs